Zakonska regulativa

Linkovi

Propisi iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
  Narodne novine 94/13

 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  Narodne novine 130/05

 • PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022.
  Narodne novine NN 03/17

 • UREDBA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ
  Narodne novine NN 03/17

 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
  Narodne novine NN 03/17

 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada
  Narodne novine 75/16

 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
  Narodne novine 69/16

 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 20/16

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 125/15, 90/16

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15)

 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
  Narodne novine 114/15

  Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
  Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 112/15

 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 111/15

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13

  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine, br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.

 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 105/15

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
  Narodne novine 99/15

 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
  Narodne novine 97/15

 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
  Narodne novine 95/15
 • Pravilnik o katalogu otpada
  Narodne novine 90/15

 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
  Narodne novine 88/15

 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  Narodne novine 88/15, 78/16

  Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
  Narodne novine 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži ('Narodne novine', br. 88/15).

 • Naputak o glomaznom otpadu
  Narodne novine 79/15

 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  Narodne novine 50/15

 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
  Narodne novine 117/14

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
  Narodne novine 117/14

 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
  Narodne novine 103/14

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  Narodne novine 42/14, 48/14, 107/14, 139/14

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
  Narodne novine 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 23/14, 51/14, 121/15, 132/15

  Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 23/07, 111/07

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Ispravka Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 51/14), osim odredbi članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V, koji ostaju na snazi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona

 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
  Narodne novine 6/14

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
  Narodne novine 128/08

 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
  Narodne novine 38/08

 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
  Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
  Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13

 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  Narodne novine 59/06, 109/12

 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
  Narodne novine 40/15

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  Narodne novine 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13

Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE
SVE OBAVIJESTI
RCGO Piškornica - prezentacija


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI