HR | EN


postheadericon Piškornica


Posljednja novost:

17.11.2016.  U HGK PREDSTAVLJEN NOVI PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2016.-2022....
Posljednja obavijest:

OBAVIJEST O ZAVRŠETKU PRVOG KRUGA OGRANIČENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE: PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE RADOVA ZA IZGRADNJU REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE „PIŠKORNICA“; EVIDENCIJSKI BROJ 12/2014.

„PIŠKORNICA“ REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

Namijenjen je za dobrobit 550.000 stanovnika u 110 općina i gradova, u 4 županije sjeverozapadne Hrvatske. Pobrinut ćemo se da primjenom najviših tehničkih i tehnoloških dostignuća na području zaštite okoliša zbrinemo otpad te tako postignemo zakonski propisane ciljeve


postheadericon smanjenje količina otpada koji nastaje
postheadericon spriječavanje nenadziranog postupanja s otpadom,
postheadericon iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe
postheadericon smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje
postheadericon gospodarenje proizvedenim otpadom na principima održivog razvoja


Sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09), Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) i Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN 85/07, 126/10 i 31/11) predviđeno je uvođenje integralnog sustava gospodarenja otpadom, odnosno planira se izgradnja centara za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: CGO) na županijskoj/regionalnoj razini, kao najvažnijih infrastrukturnih objekata gospodarenja otpadom te sanacija i zatvaranje svih postojećih odlagališta otpada na području Republike Hrvatske.

Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata donijelo je na svojoj sjednici održanoj 3. travnja 2014. godine, Odluku o uvrštenju na Listu strateških projekata, projekt pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica – RCGO Piškornica. Na istoj sjednici Povjerenstvo je također donijelo i Odluku o osnivanju Operativne skupine za pripremu i provedbu prijedloga strateškog projekta Piškornica, kao i Odluku o imenovanju voditelja Operativne skupine.

Slijedom Odluke gore navedenog Povjerenstva Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine donijela Odluku o proglašenju projekta pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica strateškim projektom Republike Hrvatske. Vrijednost ukupnih troškova projekta procijenjena sukladno izrađenoj dokumentaciji iznosi oko 760 milijuna kuna.
Obrazloženje Odluke navodi: Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13), centar za gospodarenje otpadom je građevina od državnog značaja za Republiku Hrvatske. Primjenom najviših tehničko-tehnoloških dostignuća, a uvažavajući relevantne zakonodavne okvire, realizacija ovog projekta predstavlja značajan doprinos ispunjenju ciljeva u zaštiti okoliša, posebice sektora gospodarenja otpadom, čijem se ispunjavanju Republika Hrvatska obvezala Ugovorom o pristupanju sklopljenim sa Europskom unijom. Osim navedenog, izgradnjom RCGO Piškornica podići će se kvaliteta života građana i zaštita okoliša na području 4 županije, doprinijeti održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša, te ujedno stvoriti nova radna mjesta. Projekt RCGO Piškornica zadovoljava sve uvjete za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda EU.

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 01.02.2013. godine donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije te je isti objavom u Narodnim novinama već stupio na snagu (Međunarodni ugovori, br. 2/13). Tim Zakonom se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program »Zaštita okoliša« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj. U sklopu tog Zakona je pod rednim brojem 8. „Dodatka III. - INDIKATIVNE LISTE VELIKIH PROJEKATA ZA OPERATIVNI PROGRAM ZA OKOLIŠ 2007. – 2013. izgradnja RCGO Piškornica navedena kao jedan od prioritetnih projekata Vlade RH, s predviđenim razdobljem provedbe 2012.-2014. godine.

Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji definirano je da sva postojeća odlagališta komunalnog otpada u Hrvatskoj moraju ispuniti (uz određena odstupanja) zahtjeve Direktive 1999/31/EZ o odlaganju otpada, odnosno Republika Hrvatska je preuzela obvezu sve CGO-e sagraditi i sva odlagališta sanirati do 31. prosinca 2018. godine.

U svrhu ispunjenja pregovaračkih stajališta vezanih uz Poglavlja 27 – Okoliš, te što efikasnijeg korištenja sredstava EU fondova i ispunjenja ciljeva iz strateških i planskih dokumenata RH u području gospodarenja otpadom postizanja, posebno s Direktivom o odlagalištima otpada, bilo je nužno ubrzati pripremu i izgradnju CGO-a te istovremeno provoditi sanacije i zatvaranje postojećih odlagališta, a s obzirom na značajna financijska sredstva potrebna za provedbu predmetnih projekata, planirana je i prijava istih za sufinanciranje sredstvima EU fondova.

Radi toga, s ciljem brže i kvalitetnije pripreme projekata za EU sufinanciranje, Fond je, 4. rujna 2012. Godine, s Koprivničko – križevačkom, Krapinsko – zagorskom, Međimurskom i Varaždinskom županijom potpisao Sporazum o ulaganju Fonda u pripremne radove za Centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“, pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada na području ove četiri županije sjeverozapadne Hrvatske, kojim je definirano da su 4 županije sjeverozapadne Hrvatske i trgovačko društvo Piškornica d.o.o. nadležni za koordinaciju svih aktivnosti vezanih za RCGO, pretovarne stanice i sanacije, što uključuje osnivanje i izgradnju RCGO-a i pretovarnih stanica, osiguranje zemljišta potrebnog za provedbu projekta izgradnje RCGO, ishođenje potrebnih dozvola, usvojenje dokumenata prostornog uređenja, sklapanje sporazuma o preuzimanju otpada sa svim JLS-ma na području 4 županije te sanaciju i postupno zatvaranje svih odlagališta komunalnog otpada na području županija do izgradnje RCGO-a, dok će Fond provesti postupak/e javne nabave i osigurati financijska sredstva Fonda u 100%-tnom (slovima: stopostotnom) iznosu ukupne investicije ulaganja za preostale istražne radove i izradu projektno-tehničke dokumentacije za RCGO, pretovarne stanice, te sanacije i postupno zatvaranje odlagališta koja se prijavljuju na sufinanciranje iz sredstava Europske unije na predmetnom području, što uključuje i troškove pripreme projektne aplikacije za prijavu projekta na sufinanciranje EU sredstvima.

Slijedom navedenog tvrtka Piškornica d.o.o. radi na ispunjenju svih potrebnih pretpostavki za podnošenje Europskoj komisiji projektne aplikacije za predmetni infrastrukturni projekt gospodarenja otpadom – izgradnje RCGO Piškornica, na temelju čijeg odobrenja se potpisuje sporazum između Vlade RH i EK, nakon kojeg projekt može početi s provedbom, a sve kako bi Republika Hrvatska u zadanom roku ispunila svoje obveze iz pregovaračkih stajališta vezanih uz navedeno poglavlje.