PRIOPĆENJE ZA JAVNOST - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

Novosti

Slijedom učestalih i razumljivih upita zainteresirane javnosti za status projekta RCGO a posebice za status i stanje sanacijskog odlagališta koje posluje unutar tvrtke Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., sve i samo s ciljem pružanja točnih informacija, suprotno brojnim iznesenim proizvoljnim tvrdnjama dajemo sljedeća pojašnjenja.


Društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., koje je operater odlagalištem Piškornica, u redovitoj proceduri podnijelo je zahtjev za izdavanjem izmjena i dopuna Okolišne dozvole, a ne nikako kako se tvrdi za izdavanje nove Okolišne dozvole. Navedenim izmjenama Okolišne dozvole traži se usklađenje stvarnog stanja s postojećom dokumentacijom, a ne povećanje kapaciteta odlagališta.


Kapacitet odlagališta Piškornica određen je Glavnim projektom iz 2004. godine te nije ni u jednom trenutku povećavan. Svaka pošiljka otpada koja je zbrinuta na odlagalištu Piškornica preuzeta je uz Zakonom propisanu dokumentaciju i u skladu s postojećim zakonskim propisima i Dozvolama te u nijednom trenutku nisu premašene „odobrene količine“, niti je  u tom kontekstu „smeće nezakonito dovezeno“.  


Istina je da se trenutno na odlagalištu Piškornica zbrinjava otpad i s područja četiri županije sjeverozapadne Hrvatske, a koje su osnivači društva Piškornica d.o.o.  Naime, tvrtka Piškornica sanacijsko odlagalište u svom poslovanju funkcionira kao i svako drugo poduzeće i mora skrbiti o ekonomskoj i poslovnoj održivosti i opstojnosti kako bi mogla ispuniti ciljeve koji su pred nju postavljeni od strane osnivača i vlasnika. Bez ostvarenja prihoda oba projekta (sanacija i upravljanje odlagalištem i izgradnja RCGO Piškornica ) ne mogu se ispuniti očekivanja i ostvariti najvažniji dugoročni cilj, a to je integralno i za okoliš prihvatljivo gospodarenja otpadom s područja županija osnivača Piškornice d.o.o.  U kojoj mjeri i da li su prihodi ove tvrtke bili preveliki, potvrditi će revizija poslovanja koja je u tijeku i ukoliko su prihodi onakvi kako je to predočeno javnosti kroz RDG (Račun dobiti i gubitki) to će biti i jest predmet razmatranja i redefiniranja u planu poslovanja za narednu i naredne godine.


Podsjećamo da je bilanca prihoda ostavarenog s naslova otpada samo iz naše županije negativna, jer se sav otpad koji dovozi GKP Komunalac Koprivnica ne naplaćuje, već se naplata usluge zbrinjavanja tog otpada kompenzira sukladno Sporazumu koji su dana 04.09.2015. godine potpisali Grad Koprivnica, GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, Općina Koprivnički Ivanec, Piškornica d.o.o. i Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.  Nažalost, prihod od zbrinjavanja otpada iz  preostalih općina u Koprivničko-križevačkoj županiji je vrlo neznatan i nedostatan za ekonomsku opstojnost društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., a posljedično i za opstojnost matičnog društva Piškornica d.o.o., što indirektno utječe i na (ne)uspješnu realizaciju projekta RCGO Piškornica (ukupni prihodi tog dijela zadovoljavaju samo 46% ukupnih rashoda).  


Projekt bez dokapitalizacije ili osiguranja obrtnih sredstava nije održiv, a osiguranje tih sredstava u konačnici će se reflektirati na cijenu ukupne usluge u kojoj participiraju svi građani.


Ukupni prihodi društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. na dan 31.10.2017. godine iznose 16.028.048 kuna, a dio prihoda od zbrinjavanja otpada s područja naše županije iznosi oko 4 miliuna kuna, što je samo četvrtina ukupnih prihoda.


Sustav pasivnog otplinjavanja postoji na prvoj plohi za odlaganje otpada. Glavnim projektom predviđena je izvedba zdenaca za pasivno otplinjavanje nakon zatvaranja i uređivanja Ploha za odlaganje otpada, a ne tijekom zbrinjavanja otpada. Usprkos navedenom u svrhu poboljšanja sustava otplinjavanja izrađeno je Idejno rješenje za izgradnju sustava aktivnog otplinjavnja prema kojim bi se na odlagalištu izgradila baklja i plinski motor koji bi proizvodio električnu energiju iz odlagališnog plina. Važno je ovdje napomenuti kako u 2017. godini nije došlo do niti jednog požara na odlagalištu, što je dokaz kontinuiranog napora na unapređenju sustava sigurnosti na odlagalištu.


Trenutno je u postupku formiranje radne skupine više nadležnih tijela, pa i stručne radne grupe sa predstavnicima tvrtke KC Vode, koji bi odlučili i radili na postupku utvrđivanja utjecaja odlagališta Piškornica na podzemna i površinska vodna tijela. Uz angažiranje neovisnih stručnjaka s područja hidrogeologije biti će protumačene analize svih rezultata ispitivanja voda prema čemu će se utvrditi svi budući koraci s ciljem zaštite voda i okoliša, a samim time i zdravlja ljudi.


Projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica strateški je projekt Vlade Republike Hrvatske koji za cilj ima povećati udio obrade, iskorištavanja i recikliranja otpada uz značajno smanjenje količina otpada koju je potrebno odlagati na odlagalište.


Okolišna dozvola dozvoljava 419.000 t od dana podnošenja Zahtjeva za izdavanjem dozvole, tj. od 23.04.2014. godine. Navedeni kapacitet nije ni u jednom trenutku premašen te je prema posljednjim proračunima od kolovoza 2017. godine preostali kapacitet odlagališta Piškornica oko 500.000 t.


Društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište kao sakupljač otpada na području 12 općina Koprivničko – križevačke županije intenzivno radi na provođenju navedene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.


Kao što je napomenuto, unutar ovih intenzivnih promjena sukladno Uredbi za gospodarenje komunalnim otpadom planirana je i nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, dok je uspostava  reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.


Između odloženog otpada i brtvenih slojeva nalazi se drenažni sloj za procjedne vode koji je debljine 80 cm i sastoji se od krupnog šljunka. Nije moguće da uslijed požara dođe do toliko velikog povećanja temperature kako bi se oštetili brtveni slojevi ispod 80 cm debelog sloja šljunka.


Za potrebe gradnje novog odlagališta, koje će također imati određene utjecaje na okoliš, najprije je potrebno provesti izmjene državnog Plana za gospodarenje otpadom za razdoblje od 2017. – 2022. Godine, što mora odobriti nadležno Ministarstvo. U slučaju odobrenja istog potrebno je izraditi Idejni projekt, Studiju utjecaja na okoliš, ishoditi Lokacijsku dozvolu, Glavni projekt, ishoditi Građevinsku dozvolu, provesti javnu nabavu za izgradnju, ishoditi Uporabnu dozvolu, itd.


Slijedom svega navedenog jasno je vidljivo da se radi o postupku u trajanju od nekoliko godina koliko je i planiran rad samog odlagališta Piškornica koje će se zatvoriti i sanirati s početkom rada postrojenja RCGO Piškornica.


Sukladno postojećoj zakonskoj regulativi i Okolišnoj dozvoli za odlagalište praćenje emisija provodi se četiri puta godišnje od strane neovisnog laboratorija. Kao što je već i napomenuto, u postupku je formiranje radne skupine s ciljem vrednovanja i tumačenja do sada provedenih mjerenja te određivanja svih daljnjih koraka s ciljem zaštite okoliša i zdravlja ljudi.


Sanacija i zatvaranje odlagališta Piškornica planirana je s početkom rada postrojenja RCGO Piškornica, a što je planirano krajem 2021. godine.


Sukladno Okolišnoj dozvoli za odlagalište i postojećem Zakonu i Pravilnicima obvezno je praćenje emisija i monitoring nad odlagalištem 30 godina od dana zatvaranja odlagališta. 

Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje